Godlo

O szkole

 

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza jest placówką oświatową położoną we wsi Rogolin, gmina Radzanów, powiat białobrzeski.

 

Historia szkoły

Pierwsze ślady oświaty na terenie Radzanowa i Rogolina odnotowuje się od roku 1920. W okresie międzywojennym nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych w czterech oddziałach. Szkoła siedmioklasowa została utworzona po II wojnie światowej. Kierowniczką szkoły była w tym okresie , aż do roku 1959 Stanisława Popiel. W latach 1959-1962 kierownikiem szkoły był Stanisław Kończyk. W 1962 roku funkcję kierownika szkoły objął Czesław Korecki, z którego inicjatywy został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Rogolinie. W skład komitetu weszli: Stanisław Szymczyk, Józef Podymniak, Aleksander Wasiel.  12 września 1965 roku wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek ośmioklasowej szkoły.

Zaangażowanie społeczeństwa w prace na rzecz szkoły było ogromne. Duży wkład pracy przy organizowani czynów społecznych na rzecz budowy nowej szkoły wniósł Jan Popiel-ówczesny sołtys Rogolina. Mury szkoły wznosił między innymi Józef Bąk, zatrudniony na stanowisku palacza. Budynek został wzniesiony z funduszów państwowych z pomocą społeczeństwa. Koszt budynku wyniósł  2 960 000 zł . Inwestorem był Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białobrzegach wraz  z Okręgową  Dyrekcją Budowy Osiedli Robotniczych. Wykonawcą budynku było Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Szkołę w Rogolinie wybudowano w ciągu jednego roku.

01 września 1966 roku odbyło się uroczyste oddanie szkoły.

Pierwszym kierownikiem nowo wybudowanej szkoły został Piotr Tarasiński, który pełnił tę funkcję do 1974 r. Od 1973 r. nową formą kształcenia i wychowania był system zbiorczych szkół gminnych. Uczniowie z klas V-VIII  z Ratoszyna zaczęli dojeżdżać do SP w Rogolinie, a od 1975 r. zaczęto dowozić uczniów z klas V-VIII z Czarnocina.  01 stycznia 1973 r. utworzone zostało stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół  z siedzibą w SP w Rogolinie. Stanowisko to objął Stefan Wójcik.    

01 września 1976 r. Szkoła Podstawowa w Rogolinie przyjęła miano Zbiorczej Szkoły Gminnej. Został również utworzony Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół.  Od 1979r. grono uczniów powiększyła  młodzież z klas V-VIII z Błeszna.

01 sierpnia 1983r. Stefan Wójcik zrezygnował ze stanowiska Gminnego Dyrektora Szkół. Funkcję tę przejął Jan Fatek. 01 września 1984r. stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół zostało zlikwidowane. Jan Fatek  objął stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Radzanowie.

Od 01 września 1992r.szkoła w Rogolinie przyjęła miano Publicznej Szkoły Podstawowej. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła w Rogolinie przejęła Punkt Filialny w Ratoszynie, a w roku szkolnym 2000/2001 szkołę w Błesznie.

16 września 2006 roku szkoła przyjęła imię Henryka Sienkiewicza. Sztandar szkoły ufundowała Rada Rodziców.

23 września 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Starosta Powiatu Białobrzeskiego,
Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym.
Podniosłość święta podkreśliła obecność pocztów sztandarowych:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Bukównie,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowejw Białobrzegach,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy,
Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach,
Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie,
Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie.

Po nabożeństwie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do budynku szkoły. Na szkolnym korytarzu odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileusz szkoły. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Zdzisław Wołos.

Podczas części oficjalnej uroczystości miało miejsce wręczenie Medalu Pamiątkowego „PRO MASOVIA”.
To zaszczytne wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie na ręce pani dyrektor Moniki Ziółek przekazali przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: pan Rafał Rajkowski oraz pan Zbigniew Gołąbek.
Pani dyrektor Monika Ziółek serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości .Wśród przybyłych gości byli:
pan Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,
pan Zbigniew Gołąbek Przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
pani Anna Król przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
pan Ireneusz Gumowski Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego,
pan Zbigniew Nowacki Przewodniczący Rady Powiatu,
pan Sławomir Kruśliński Wójt Gminy Radzanów,
pani Magdalena Leśnowolska Sekretarz Gminy Radzanów,
pani Alicja Sulej Skarbnik Gminy Radzanów,
pan Grzegorz Aderek Przewodniczący Rady Gminy Radzanów,
Radni Gminy Radzanów, sołtysi Gminy Radzanów, księża,
pani Elżbieta Karasek Prezes Banku Spółdzielczego w Białobrzegach,
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek,
pani Bożena Nowakowska koordynator programu Działaj Lokalnie,
pan Henryk Morawski poeta, współtwórca hymnu szkoły,
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach,
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie,
emerytowani nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie
i pracownicy szkoły.

W swoim przemówieniu pani Dyrektor przybliżyła krótki rys historyczny szkoły w Rogolinie, nawiązała do Roku Henryka Sienkiewicza, podziękowała byłym dyrektorom szkoły, twórcom szkolnego hymnu, Radzie Rodziców oraz osobom szczerze zaangażowanym w życie szkoły. Szczególne podziękowania skierowała do pana Sławomira Kruślińskiego Wójta Gminy Radzanów, do pani Magdaleny Leśnowolskiej Sekretarz Gminy Radzanów, do pani Marii Gruszczyńskiej Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie, do druha Ryszarda Dźwigulskiego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie, do pani sierżant Ewy Płaszczyńskiej oraz do pana podkomisarza Jarosława Rdzanka.

Pani Dyrektor Monika Ziółek podziękowała sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by jubileusz stał się prawdziwym świętem szkoły i lokalnej społeczności.
Na korytarzu szkolnym została umieszczona tablica pamiątkowa z nazwiskami osób, którzy wsparli finansowo jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali Goście. Podczas swego przemówienia pani Elżbieta Karasek Prezes Banku Spółdzielczego w Białobrzegach wręczyła na ręce pani dyrektor Moniki Ziółek Honorowy Medal Banku Spółdzielczego.
Przemawiali również:
Wicestarosta Białobrzeski pan Ireneusz Gumowski,
pan Zbigniew Nowacki Przewodniczący Rady Powiatu,
pan Sławomir Kruśliński Wójt Gminy Radzanów,
pani Anna Król przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
pani Magdalena Sikora Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie,
pani Edyta Sztyler Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie,
pani Bożena Nowakowska prezes fundacji „Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
oraz pan Henryk Morawski poeta Ziemi Białobrzeskiej.

 

KOLEJNI  DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ROGOLINIE

Stanisława Popiel (1920-1959) 

Stanisław Kończyk (1959-1962)                                      

Czesław Korecki (1962-1965)

Janina Tarasińska (1965-1966)                                                 

Piotr Tarasiński (1966-1974)

Stefan Wójcik (1974-1983) 

Jan Fatek (1983-1984)                   

Irena Petrzak (1984-1986) 

Stanisław Ciechowicz (1986-1987)                                       

Wiesława Sroka (1987-1988) 

Wanda Woźniak (1988-1992)                          

Anna Fatek (1992-1999) 

Jadwiga Jachowska (1999-2003)                        

Marzena Pruszkiewicz (2003-2008) 

Roman Przydatek (2008-2013)

Monika Ziółek(2013-2018)

Edyta Sztyler - obecnie

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Szkoła podstawowa jest budynkiem jednopiętrowym. Na parterze znajduje się kuchnia z zapleczem, stołówka , pełniąca również funkcję świetlicy, biblioteka, 5 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora szkoły, szatnie oraz łazienki. Na pierwszym piętrze umieszczonych jest 5 sal lekcyjnych, sekretariat, pokój nauczycielski oraz Izba Pamięci. Szkoła posiada dwie sale komputerowe, salę gimnastyczną  i boisko.

 

W roku szkolnym 2013/14 naukę w klasach I – VI rozpoczęło 200 uczniów. W szkole funkcjonują 2 oddziały zerowe oraz klasy: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV, V, VIa, VIb. 

 

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć (18 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych) oraz 6 osób związanych z działalnością administracyjno-gospodarczą. 

 

Monika Ziółek - dyrektor 

Roman Przydatek (historia, informatyka, technika), 

Aneta Bartosiak (nauczania zintegrowane),

Maria Bujak (nauczanie zintegrowane), 

Ewelina Popiel (wych. przedszkolne)

Agnieszka Zep (nauczanie zintegrowane), 

Anetta Grunt (nauczanie zintegrowane), 

Alina Pastucha (wych. przedszkolne), 

Renata Nowacka (nauczanie zintegrowane, technika), 

Elżbieta Słonecka (język angielski), 

Jolanta Kruślińska (przyroda),                                            

Anna  Nowakowska (wych. fizyczne, biblioteka), 

JoannaWójcik (język polski),                             

Ewa Szyderska (religia),

Agnieszka Wesołowska (matematyka),                              

Adam Grzmiel (świetlica), 

Barbara Krzosek (informatyka),                                                             

Marzena Pruszkiewicz (plastyka, przyroda, muzyka),

Aneta Wójcik (zajęcia logopedyczne)

Alicja Syta - pedagog szkolny

 

W szkole realizowane są projekty unijne:

- "Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła" to  projekt unijny realizowany na terenie Gminy Radzanów. Działania prowadzone są w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty    Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Dzięki udziałowi w projekcie wszyscy uczniowie objęci są szeroką gamą różnorodnych zajęć i przedsięwzięć edukacyjnych. W naszej szkole są to zarówno zajęcia pomagające uczniom słabszym wyrównywać braki programowe (zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki,), jak i zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (przedmiotowe koła zainteresowań, koło taneczne, koło teatralne, koło dziennikarskie,gra na instrumentach dętych) .Dzięki projektowi nasza szkoła została doposażona zostanie w kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne: laptopy, sprzęt sportowy, książki z testami egzaminacyjnymi i in. Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2012 roku i potrwa do grudnia 2013 roku. 

 

- "Dla sprawności i zdolności" – projekt realizowany jest  w klasach I – III w okresie 17.09.2012 – 28.06.2013 r. Rekrutacja uczestników projektu oparta była na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, która pozwoliła wyłonić dzieci z dysfunkcjami i dzieci szczególnie zdolne. 

W zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne biorą udział ci uczniowie,u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne. 

Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej dla każdego dziecka realizującego I etap edukacyjny w szkołach podstawowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia z logopedą dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Dla nich prowadzone są dodatkowe zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczno-ruchowe, teatralne, z języka angielskiego.

Pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pozwoliło także na zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych:  plansze i tablice edukacyjne, gry dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie i inne wyposażenie niezbędne  do realizacji zakresu prowadzonej pomocy i aktywizujących metod nauczania.

 

- Fundacja Sportowa Polska utworzyła w Rogolinie przedszkole 8 – godzinne dla 21 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Radzanów .

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 21 dzieci z terenu Gminy Radzanów.

 

- „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Celem projektu jest:

- rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,

- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,

- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu,

- realizowania idei wychowania przez sport.

Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy 20 uczniów klas IV, V, VI  z naszej szkoły. Grupę tworzą dzieci, które:

-  mają trudności z nauką i przystosowaniem społecznym,

- mają ograniczony dostęp do instytucji kulturalno-oświatowych,

- mają ograniczony dostęp do alternatywnych form spędzenia czasu wolnego,

- pochodzą ze środowisk patologicznych,

- wykazują różne zdolności i zainteresowania, a możliwości ich rozwoju nie zapewnia im środowisko domowe,

- mają utrudniony dostęp do korzystania z Internetu i komputera w domu.

Każdy uczeń zakwalifikowany o udziału w projekcie  uczestniczy nieodpłatnie w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie w podziale:

- zajęcia z zakresu ICT ( technologie informacyjne i komunikacyjne),

- zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,

- zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

- zajęcia z zakresu języków obcych,

- zajęcia sportowo-wychowawcze.

 

Bardzo ważną rolę w odpowiednim zabezpieczeniu warunków dla uczniów dojeżdżających i nie tylko - pełni stołówka szkolna, która działa w ciągu roku szkolnego od listopada do końca  kwietnia. Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z mleka, a dzieci młodsze dostają owoce i warzywa.

Po lekcjach mogą wziąć udział w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań lub skorzystać z opieki na świetlicy szkolnej. Nauczyciele realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo (wg nowych przepisów prawa oświatowego), toteż dzieci chętnie uczęszczają na kolejne dodatkowe wybrane przez siebie zajęcia, na których mogą przygotować się do konkursu, sprawdzianu, odrobić zadanie, poprawić złą ocenę lub po prostu być pod opieką nauczyciela. 

Teren wokół budynku szkolnego jest  dość rozległy. Boisko szkolne jest w trakcie modernizacji. Obok boiska położony jest plac zabaw.

Jednym ze standardów określających funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. 

W szkole organizowane są uroczystości, imprezy, wycieczki i spotkania mające na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Placówka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku wśród społeczności gminnej, posiada stronę internetową (obecnie w konserwacji), prowadzona jest kronika szkolna. Nauczyciele, uczniowie, rodzice integrują się ze środowiskiem lokalnym i pełnią w nim rolę kulturotwórczą.